Додаток 1

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (Баланс)
ПАТ КБ “Інтербанк”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за II квартал 2012 року

(тис. грн.)


Рядок

Найменування
статті

Станом на
01.07.2012 року

Станом на
01.01.2012 року

1

2

3

4


АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

29 065

21 554

2

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку

2 961

3 692

3

Торгові цінні папери

6 469

6 454

4

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0

5

Кошти в інших банках, у тому числі:

29 866

39 147

5.1

В іноземній валюті

29 866

39 147

5.2

Резерви під знецінення коштів в інших банках

(42)

(48)

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

149 164

95 947

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

145 625

94 023

6.1.1.

В іноземній валюті

70 904

46 327

6.1.2.

Резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів

(22 203)

(54 120)

6.2

Кредити та заборгованість фізичних  осіб, у тому числі:

3 539

1 924

6.2.1

В іноземній валюті

1 209

1 491

6.2.2

Резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів

(5 842)

(5 639)

7

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:

180 059

147 051

7.1

Резерви під знецінення цінних паперів банку на продаж

0

0

8

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:

0

0

8.1

Резерви під знецінення цінних паперів банку до погашення

 

 

9

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

10

Інвестиційна нерухомість

0

0

11

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

0

0

12

Відстрочений податковий актив

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

2 542

62 671

14

Інші фінансові активи, у тому числі:

114

925

14.1

Резерви під інші фінансові активи

(55)

(83)

15

Інші активи, у тому числі:

446

324

15.1

Резерви під інші активи

(6)

(1)

16

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0

0

17

Усього активів, у тому числі:

400 686

377 765

17.1

В іноземній валюті

126 680

95 451

 

Продовження додатку 1

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

18

Кошти банків, у тому числі:

61 600

50 413

18.1

В іноземній валюті

29 733

17 653

19

Кошти клієнтів, у тому числі:

223 698

181 190

19.1

Кошти юридичних осіб, у тому числі:

129 371

70 404

19.1.1

В іноземній валюті

36 362

36 246

19.1.1.1

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

78 491

35 915

19.1.1.1.1

В іноземній валюті

3 894

3 455

19.2

Кошти фізичних осіб, у тому числі:

94 327

110 786

19.2.1

В іноземній валюті

57 384

67 031

19.2.1.1

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

31 234

34 639

19.2.1.1.1

В іноземній валюті

15 660

18 514

20

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

0

20.1

В іноземній валюті

0

0

21

Інші залучені кошти

0

0

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

23

Відстрочені податкові зобов’язання

31

31

24

Резерви за зобов’язаннями

0

0

25

Інші фінансові зобов’язання

343

454

26

Інші зобов’язання

5 987

18 354

27

Субординований борг

60 814

61 692

28

Зобов’язання групи вибуття

0

0

29

Усього зобов’язань, у тому числі:  

352 473

312 134

29.1

В іноземній валюті

159 957

158 521


ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал 

36 050

36 050

31

Емісійні різниці 

0

0

32

Незареєстровані внески до статутного капіталу 

0

0

33

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

95

506

34

Резервні та інші фонди банку

32 927

32 425

35

Резерви переоцінки  

(20 859)

(3 350)

36

Усього власного капіталу 

48 213

65 631

37

Усього пасивів 

400 686

377 765


“13” липня  2012 року

В.о. Голови Правління
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     І.В.Мельниченко

Головний бухгалтер
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     Е.Б.Куртвелієва


Додаток 2

Звіт про ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
(ЗВІТ ПРО фінансові результати)
ПАТ КБ “Інтербанк”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за ІI квартал 2012 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування
статті

Звітний
період

Попередній
період

За поточний квартал

За поточний
квартал
наростаючим
підсумком
з початку року

За відповідний
квартал
попереднього
року

За
відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком
з початку року

3

4

5

6

1.1 

Процентні доходи

3 832

7 024

8 058

22 742

1.2 

Процентні витрати 

(7 818)

(14 040)

(5 682)

(11 692)

1

Чистий процентний
дохід/ (Чисті
процентні
витрати )

(3 986)

(7 016)

2 376

11 050

Комісійні
доходи 

577

1 815

5 017

10 814

Комісійні витрати 

(155)

(274)

(1 765)

(2 413)

Результат від
операцій з
цінними паперами в торговому
портфелі банку  

(50)

15

0

0

Результат від
операцій з
хеджування 
справедливої
вартості

0

0

0

0

Результат від
переоцінки інших фінансових
інструментів, які обліковуються за справедливою
вартістю з
визнанням
результату
переоцінки через прибутки або збитки 

0

0

0

0

Результат від
продажу цінних
паперів у
портфелі банку на продаж 

8 663

28 685

(5 559)

(6 199)

Результат
від операцій
з іноземною
валютою

101

265

43

54

Результат
від переоцінки
іноземної валюти

549

395

(89)

(445)

10 

Результат від
переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості 

0

0

0

0

Продовження додатку 2

11 

Доходи/ (витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

12 

Витрати / (доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

13 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

(854)

31 709

7 261

2 798

14 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

(3)

(5)

6 515

(8)

15 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

(8 318)

(8 318)

16 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

17 

Відрахування до резервів банку за зобов’язаннями 

0

0

0

0

18 

Інші операційні доходи

7

23

60

86

19 

Адміністративні та інші операційні витрати 

(4 796)

(55 517)

(5 530)

(7 379)

20

Частка в прибутку/ (збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

21

Прибуток/ (збиток) до оподаткування

53

95

11

40

22

Витрати на податок на прибуток

0

0

0

0

23

Прибуток/ (збиток) від діяльності, що триває

53

95

11

40

24

Прибуток/ (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

25

Прибуток/ (збиток)

53

95

11

40


ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

26

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

26 559

4 525

0

0

27

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0

Продовження додатку 2

28

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0

29

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

30

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

0

0

0

0

31

Інший сукупний дохід після оподаткування

26 559

4 525

0

0

32

Усього сукупного доходу

26 612

4 620

11

40

33

Прибуток/ (збиток) на акцію від діяльності, що триває:

0

0

0

0

33.1

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

33.2

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

34

Прибуток/ (збиток) на акцію від припиненої діяльності:

0

0

0

0

34.1

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

34.2

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

35

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

0

0

0

0

35.1

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

35.2

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

 

“13” липня  2012 року

В.о. Голови Правління
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     І.В.Мельниченко

Головний бухгалтер
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     Е.Б.Куртвелієва

 


Додаток 3

Примітка "Дивіденди"
ПАТ КБ “Інтербанк”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за ІI квартал 2012 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний період

(01.07.2012)

Попередній період

(01.01.2012)

За простими акціями

 

За превілейо-ваними акціями

 

За простими акціями

 

За превілейо-ваними акціями

 

3

4

5

6

Залишок за станом на початок періоду

0

0

0

0

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

0

0

0

0

Дивіденди, виплачені протягом періоду

(4)

0

0

0

Залишок за станом на кінець періоду

0

0

0

0

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

0

0

0

0

“13” липня  2012 року

В.о. Голови Правління
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     І.В.Мельниченко

Головний бухгалтер
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                     Е.Б.Куртвелієва

 

Додаток 4

Примітка "Потенційні зобов’язання"
ПАТ КБ “Інтербанк”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за ІI квартал 2012 року

У звіті зазначається інформація про події, які відбулися за станом на кінець дня 30 червня  звітного року, але не відображені в жодній примітці, проте вони містять додаткову інформацію про діяльність та фінансовий стан банку, зокрема таку:

 а) розгляд справ у суді.

Станом на кінець дня 30 червня 2012 року судових справ за позовами фізичних або юридичних осіб щодо повернення банківських вкладів немає;

 б) потенційні податкові зобов'язання.

Податкові зобов’язання – це зобов’язання, які банк має сплатити до бюджету в поточному звітному періоді (поточні), або ті, які має сплатити в наступному чи декількох наступних звітних періодах (майбутні).

ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” визнає відстрочене зобов’язання (відстрочені вимоги) по сплаті податку на прибуток, якщо відшкодування вартості якогось активу чи врегулювання зобов’язання призведе до збільшення чи зменшення податкових платежів в майбутніх періодах в порівнянні з тим, коли таке відшкодування чи врегулювання не мали б податкових наслідків.

Визнавши актив чи зобов’язання, банк передбачає відшкодування (компенсацію) його балансової вартості. Якщо є ймовірність, що відшкодування або компенсація балансової вартості такого активу чи зобов’язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були б у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, банк – платник податку визнає відстрочене податкове зобов’язання (відстрочений податковий актив).

Відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в майбутніх періодах.

Відстрочені податкові зобов’язання – це сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах.

в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.

ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” станом на кінець дня 30 червня 2012 року немає контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів та нематеріальних активів;

г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 1.

Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду).

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Станом на 01.07.2012 року

Станом на 01.01.2012 року

1

3

4

1

До 1 року

102

7

2

Від 1 до 5 років

1 717

3 112

3

Понад 5 років

0

2 673

4

Усього

1 819

5 792

Продовження додатку 4

 

ґ) дотримання особливих вимог.

Станом на кінець дня 30 червня 2012 року вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами Банком виконуються;

 д) зобов'язання з кредитування.

Основною метою даних інструментів являється забезпечення надання коштів клієнтам по мірі необхідності. Гарантії та гарантійні акредитиви, що являють собою безвідкличні зобов’язання ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”  по здійсненню платежів в разі невиконання клієнтом його зобов’язань перед третіми сторонами та мають той же рівень кредитного ризику, що й кредити. Документарні акредитиви, що являються письмовим зобов’язанням банку по здійсненню від імені клієнта виплат в межах обумовленої суми при виконанні певних умов та забезпеченні відповідними грошовими депозитами і, відповідно, менш ризикові, ніж пряме кредитування.

ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” контролює строк, що залишився до погашення зобов’язання кредитного характеру, так як звичайно більш довгострокові зобов’язання мають більший рівень кредитного ризику, ніж короткострокові зобов’язання. Структура зобов’язань кредитного характеру наведена у таблиці 2.

Таблиця 2.

Структура зобов’язань з кредитування.

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Станом на 01.07.2012 року

Станом на 01.01.2012 року

3

4

Зобов'язання з кредитування, що надані

0

0

Невикористані кредитні лінії 

0

0

Експортні акредитиви

0

0

Імпортні акредитиви

0

0

5

Гарантії видані

 1 500

1 550

6

Інші

0

0

7

Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням

0

0

8

Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за мінусом резерву

1 500

1 550

 

Продовження додатку 4

Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют.

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Станом на 01.07.2012 року

Станом на 01.01.2012 року

1

3

4

1

Гривня

1 500

1 550

2

Долар США

-

-

3

Євро

-

-

4

Інші

-

-

5

Усього

1 500

1 550

 

ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” не несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії а також в непередбачених зобов'язаннях, які виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії;

е) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

Для складання таблиці використовуються дані за позабалансовим рахунком 9510.

Майнові права на грошові кошти були надані в заставу за кредитними угодами з банками-контрагентами (операції СВОП) та оформлені договорами застави майнових прав. Майнові права необтяжені жодними зобов’язаннями, не заставлені за іншими зобов’язаннями та не перебувають під арештом.

 

Таблиця 4.

Активи, що надані в заставу без припинення визнання.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Станом на
01.07.2012
року

Станом на 01.01.2012
року

активи,
надані в заставу

забезпечене зобов’язання

активи, надані в заставу

забезпечене зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

Торгові цінні папери

-

-

-

-

2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

-

-

-

-

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

-

-

-

4

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

5

Основні засоби

-

-

-

-

6

Інші (Майнові права на грошові кошти за операціями СВОП)

29 711

-

38 999

-

6

Усього

29 711

-

38 999

-

“13” липня  2012 року

В.о. Голови Правління
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                       І.В.Мельниченко

Головний бухгалтер
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                       Е.Б.Куртвелієва

 


Додаток 5

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
ПАт КБ “Інтербанк”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за II квартал 2012 року


Рядок

Найменування
рядка

Станом на
01.07.2012 року

Нормативні
показники

1

2

3

4

1

Регулятивний капітал банку (тис.грн.)

124 651

120 000

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) 

30,91

Не менше 10 %

3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 

29,52

Не менше 9 %

Поточна ліквідність (%)  

110,47

Не менше 40 %

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) 

20,06

Не більше 25 %

6

Великі кредитні ризики (%)

258,44

Не більше 800 %

7

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)

0,55

Не більше 5 %

8

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)

0,92

Не більше 30 %

9

Рентабельність активів (%)  

0,05

х

10

Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні”  (тис. грн.) 

36 924

х

10.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

39

х

11

Кредитні операції, що класифіковані  як “під контролем”  (тис. грн.) 

57 148

х

11.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

130

х

12

Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні”  (тис. грн.) 

57 357

х

12.1

Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)  

345

х

13

Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні”  (тис. грн.) 

25 457

х

13.1

Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)  

2 089

х

14

Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні”  (тис. грн.) 

23 423

х

14.1

Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)   

23 423

х

15 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

0,00

х

16 

Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну: 

 

х

16.1 

Просту акцію 

0,00

х

16.2 

Привілейовану акцію 

0,00

х

17

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку

-

х

“13” липня  2012 року

В.о. Голови Правління
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                       І.В.Мельниченко

Головний бухгалтер
ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”                                                       Е.Б.Куртвелієва